Peranan Pola Asuh Orang Tua Dalam Membentuk Perilaku Transeksual dan Pengkuruan Diri Ekspresi Pelajar Transeksual (Studi Kasus di Malaysia)


Authors : Yohan Kurniawan, Yuni Apsari, dan Aminuddin Md Yusof, 25 January 2013